Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA


I.    NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie nosi nazwę „Kongregacja Kupiecka” i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Kongregacją.
Siedzibą Kongregacji jest miasto Nowy Targ, a terenem działalności obszar województwa małopolskiego.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

II.    CELE I ZADANIA

Celem Kongregacji jest rozwijanie i popieranie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług a także udzielanie pomocy i ochrona interesów członków Kongregacji w zakresie prowadzonej przez nich działalności handlowej i usługowej.
Do zadań Kongregacji należy:
1)    organizowanie i popieranie członków Kongregacji w sprawach gospodarczych, przede wszystkim w zakresie zaopatrzenia dla placówek handlowych i usługowych, w celu lepszego zaspakajania potrzeb ludności,
2)    reprezentowanie członków Kongregacji wobec organów administracji państwowej w sprawach dotyczących działalności członków,
3)    prowadzenie szkolenia społeczno-obywatelskiego i zawodowego członków Kongregacji,
4)    czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Kongregacji i wykonywanie kontroli społecznej w przedmiocie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami i regułami uczciwości,
5)    organizowanie działalności socjalnej oraz prowadzenie funduszu samopomocowego Kongregacji,
6)    udzielanie członkom porad i informacji w zakresie prowadzonej przez nich działalności,
7)     organizowanie działalności gospodarczej Kongregacji i jej członków oraz współdziałanie w rozdzielaniu towarów zaopatrzeniowych,
8)    kontrolowanie wykonywania przez członków Kongregacji obowiązków statutowych oraz uchwał organów Kongregacji,
9)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
10)    opieka nad byłymi członkami- emerytami i rencistami,
11)    prowadzenie działalności charytatywnej.

III.    CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkiem Kongregacji może być każda osoba fizyczna, która:
1)    ukończyła 18 lat,
2)    prowadzi działalności handlową lub usługową sama lub wspólnie z innymi osobami,
3)    zgłosiła swe przystąpienie do Kongregacji,
4)    zostanie przyjęta w głosowaniu przez Zarząd.
Od decyzji odmownej przysługuje ubiegającym się o przyjęcie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

Każdy członek Kongregacji ma prawo:
1)    uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zgromadzeniu oraz wyboru i wybieralności do władz Kongregacji,
2)    korzystania ze wszystkich istniejących urządzeń Kongregacji, na warunkach ustalonych przez Zarząd,
3)    korzystanie z wszelkich ulg i udogodnień wynikających ze Statutu Kongregacji.

Członkowie Kongregacji mają obowiązek:
1)    stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń organów Kongregacji,
2)    brać udział w działalności Kongregacji,
3)    dbać o dobre imię Kongregacji,
4)    przestrzegać zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej,
5)    dostarczać Kongregacji żądanych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, członka i jego działalności,
6)    wpłacać  regularnie składki członkowskie.

Utrata praw członkowskich następuje poprzez:

1)    wystąpienie zgłoszone pisemne do Zarządu Kongregacji, po uiszczeniu wszystkich zaległych składek,
2)    wykreślenie uchwałą Zarządu Kongregacji podjętą zwykłą większością głosów, za zaleganie ze składkami członkowskimi za okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
3)    wykluczenie uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów, za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę stowarzyszenia,
4)    utratę zdolności do czynności prawnych,
5)    zaprzestanie działalności handlowej bądź usługowej,
6)    śmierć członka.

Od decyzji o nie przyjęciu do Kongregacji, wykreśleniu czy wykluczeniu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Kongregacji. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia zainteresowanemu wspomnianych decyzji.
Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zgromadzenie odwołującym się nie przysługują prawa członkowskie Kongregacji.


IV.    SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala corocznie Walne Zgromadzenie Kongregacji.

V.    WŁADZE KONGREGACJI

Władzami Kongregacji są:
1)    Walne Zgromadzenie,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna,
4)    Sąd Koleżeński

A.    WALNE ZGROMADZENIE

Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Kongregacji. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż przed 31 marca.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)    wysłuchanie sprawozdań Zarządu z całorocznej działalności i ich ocena,
2)    wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3)    rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz  programu prac Kongregacji na rok następny,
4)    zmiana statutu,
5)    wybór władz stowarzyszenia,
6)    rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku stowarzyszenia,
7)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8)    decydowanie we wszystkich sprawach, w których statut nie upoważnia innych  organów stowarzyszenia,
9)    rozwiązanie stowarzyszenia i jego likwidacja.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane:
1)    na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
2)    z inicjatywy Zarządu,
3)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,
4)    na pisemne żądanie co najmniej 1/10 części ogółu członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

Prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach mają tylko ci członkowie, którzy nie zalegają ze składkami dłużej jak 6 miesięcy. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia musi być wykorzystane osobiście- zastępstwa są niedopuszczalne.

Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia, rozsyła członkom Zarząd Kongregacji, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu winno zawierać informację, na czyje żądanie jest ono zwołane.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Walne Zgromadzenie może uzupełnić porządek obrad większością 2/3 głosów.

Do ważności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. Zwołane ewentualnie w drugim terminie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

Uchwały na Walnych Zgromadzeniach zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie. Z obrad Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Kongregacji odbywa się w głosowaniu tajnym.
We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

B.    ZARZĄD

Zarząd składa się z Prezesa i czterech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie.
Zarząd winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu a czasie kadencji z skład zarządu wchodzi członek Kongregacji, który w wyborach do Zarządu otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Kadencja tego członka kończy się wraz z kadencja Zarządu.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1)    reprezentowanie Kongregacji na zewnątrz,
2)    kierowanie sprawami Kongregacji,
3)    realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
5)    sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia,
6)    przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
7)    administracja majątkiem i funduszami stowarzyszenia,
8)    prowadzenie korespondencji i rachunkowości Kongregacji zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonym przez Walne Zgromadzenie budżetem,
9)    przyjmowanie względnie zwalnianie pracowników Kongregacji.

Do wykonywania swoich zadań Zarząd może zatrudniać osoby posiadające przygotowanie fachowe.

Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

C.    KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w jej skład wchodzi członek Kongregacji, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbą głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów Kongregacji.
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu. Ma ona prawo dokonywania kontroli w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Kongregacji. Z każdej dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, a ze swoich czynności składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

D.    SĄD KOLEŻEŃSKI

Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu na okres trzech lat.
Sąd Koleżeński orzeka w trzyosobowym składzie. Skład orzekający wyznacza Przewodniczący Sądu.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw członków Kongregacji, którzy dopuścili się naruszeniu:
1)    statutowych obowiązków członka,
2)    zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej.

Sąd Koleżeński może orzekać kary:
1)    upomnienia,
2)    nagany,
3)    pozbawienia na okres jednego roku prawa do korzystania z określonych świadczeń Kongregacji,
4)    pozbawienia na czas określony prawa wybieralności do organów Kongregacji,
5)    wykluczenia z kongregacji.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 2-ch tygodni od daty otrzymania uchwały.
Odwołania wnosi się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

VI.    MAJĄTEK KONGREGACJI I SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

Majątek Kongregacji stanowią:
1)    wpisowe i składki członków,
2)    dochody z urządzanych przez Kongregację imprez,
3)    darowizny i subwencje otrzymane przez Kongregację.
Rachunkowość Kongregacji prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu  Kongregacji mogą być podejmowane łącznie przez Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu, albo przez osoby upoważnione przez Zarząd w granicach pełnomocnictw udzielonych tym osobom przez Zarząd.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pisma i dokumenty Kongregacji wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes Zarządu bądź upoważniona przez niego osoba.

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów.

Likwidacja Kongregacji może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Kongregacji.

Przy uchwale o likwidacji musi być powzięta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Kongregacji oraz o sposobie zaspokojenia wszelkich zobowiązań Kongregacji.